• Zadzwoń do nas

  +48 516 220 442
 • REGULAMIN SERWISU THEWRAPCENTER.PL
  z dnia 20.07.2012

  § 1. SŁOWNIK POJĘĆ

  1. Znaczenie terminów użytych w niniejszym regulaminie:
   1. Regulamin – niniejszy regulamin;
   2. Serwis WWW – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.thewrapcenter.pl;
   3. Usługodawca – WRAPTOR RAFAŁ ŻMUDA, adres ul. Główna 8, 33-100 Tarnów, REGON 120828654, NIP 7352656536.
   4. Użytkownik – podmiot korzystający z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem;
   5. Rejestracja – składane przez Użytkownika za pomocą Serwisu WWW zamówienie usługi w postaci organizacji przez Usługodawcę szkolenia, wybranego z katalogu przedstawionego w Serwisie WWW, realizowanego realizowane w siedzibie firmy Usługodawcy bądź w innym wskazanym przez niego miejscu.

  § 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Serwis WWW, działający pod adresem http://www.thewrapcenter.pl, jest prowadzony przez Usługodawcę.
  2. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego pobieranie, utrwalanie na trwałym nośniku na urządzeniu Użytkownika, a także drukowanie.
  3. Użytkownik dokonując rejestracji, zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu zaznaczając tzw. check – box.
  4. Kontakt pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umożliwiony będzie za pomocą danych adresowych dostępnych w słowniku pojęć oraz na Serwisie WWW pod adresem www.thewrapcenter.pl.
  5. Każdy Użytkownik jest obowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

  § 3. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu WWW (dalej „Usługi”) obejmują
   1. informowanie Użytkowników o ofercie centrum szkoleniowego The Wrap Center;
   2. możliwość rejestracji na szkolenia przez Użytkowników;
  1. Usługi przeznaczone są dla przedsiębiorców. Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, świadczone są nieodpłatnie. Dokonanie Rejestracji za pomocą Usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 b) wiąże się z obowiązkiem zapłaty zgodnie z informacjami uwidocznionymi w Serwisie WWW.
  2. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym:
   1. informacji i danych stwarzających ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu WWW;
   2. informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Usługodawcy lub osób trzecich;
   3. innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

  § 4. REJESTRACJA NA SZKOLENIA

  1. Usługodawca prowadzi rejestrację na szkolenia za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o szkoleniach Usługodawca zamieszcza na Serwisie WWW.
  2. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie WWW dotyczące szkoleń, ich rodzajów, cen, terminów należy postrzegać nie jako ofertę, a jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
  3. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik wybiera szkolenie, które ma być przedmiotem usługi, z katalogu dostępnego w Serwisie WWW poprzez opcję REJESTRACJA ON-LINE dostępną przy wybranym przez niego szkoleniu, następnie dokonując wyboru terminu szkolenia spośród wskazanych w kalendarzu szkoleń w Serwisie WWW, ujawnionym po wybraniu opcji REJESTRACJA ON-LINE.
  4. Użytkownik dokonuje Rejestracji na szkolenie poprzez opcję ZAREJESTRUJ dostępną po wybraniu przez niego szkolenia oraz poprawne wypełnienie Formularzu Rejestracji.
  5. W Formularzu Rejestracji należy podać prawidłowe dane Użytkownika, który ma wziąć udział w szkoleniu, dane kontaktowe i dodatkowe informacje dla Usługodawcy, jeżeli Użytkownik chce takie przekazać.
  6. Formularz Rejestracji wypełniony w sposób niekompletny lub przy użyciu nieprawdziwych danych nie stanowi podstawy zawarcia umowy o świadczenie usług.
  7. Dokonanie rejestracji następuje w momencie zaznaczenia opcji ZAREJESTRUJ i stanowi złożenie przez Użytkownika oferty umowy o świadczenie usług, której przedmiotem jest organizacja szkolenia przez Usługodawcę.
  8. Po dokonaniu rejestracji Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracji adres e-mail potwierdzenie Rejestracji, które jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty złożonej przez Użytkownika.

  § 5. FORMY PŁATNOŚCI

  1. Użytkownik dokonuje płatności w terminie do 7 dni przed dniem szkolenia, w wysokości co najmniej połowy kwoty wskazanej jako cena wybranego szkolenia w Serwisie WWW pozostałą kwotę uiszczając w dniu rozpoczęcia szkolenia.
  2. Jeżeli Użytkownik dokona płatności części kwoty zgodnie z § 5. ust. 1 Regulaminu pozostałą część ceny należy uiścić najpóźniej w dniu oznaczonym w Serwisie WWW jako pierwszy dzień szkolenia.
  3. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania kwoty na rachunku Usługodawcy.
  4. Użytkownik dokonuje płatności kwoty określonej w § 5 ust. 1 za pomocą przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze numer  konta:
   23 1050 1562 1000 0090 6576 4764 w ING Bank Śląski S.A. 
  5. Płatności kwoty określonej w § 5 ust. 2 Użytkownik dokonuje gotówką u organizatorów szkolenia.

  § 6. MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA USŁUGI

  1. Po dokonanej Rejestracji Użytkownik może dokonać zmian w Rejestracji na szkolenie aż do dnia wskazanego w Serwisie WWW jako pierwszy dzień szkolenia. Zmiany mogą dotyczyć zmian w danych Użytkownika podanych w Formularzu rejestracyjnym jak i terminu lub rodzaju wybranego szkolenia.
  2. Użytkownik może zrezygnować ze szkolenia w terminie do 7 dni przed dniem wskazanym w Serwisie WWW jako pierwszy dzień szkolenia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@thewrapcenter.pl lub telefonicznie pod numerem +48 14 651 37 01.
  3. Użytkownik otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub rezygnacji ze szkolenia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika przy Rejestracji lub ustnie w przypadku rezygnacji telefonicznej.
  4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia lub zmiany jego rodzaju na inny w niższej cenie, jeżeli zapłata została już dokonana w całości lub części, zwrot ceny sprzedaży, lub jego części, nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  5. W przypadku zmiany rodzaju szkolenia na inny o cenie wyższej przed dokonaniem płatności, Użytkownik dokonuje płatności nowej ceny szkolenia zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu. W przypadku, gdy zmiana taka nastąpi po dokonaniu płatności, w całości lub w części, Użytkownik dokonuje płatności różnicy między kwotą wpłaconą a ceną nowego szkolenia stosując odpowiednio § 5 ust. 2 Regulaminu.
  6. W przypadku, gdy na dany termin szkolenia nie zarejestruje się tylu Użytkowników, ile wynosi liczba wskazana w programie danego szkolenia w Serwisie WWW jako maksymalna liczba uczestników, Usługodawca może dokonać zmiany terminu szkolenia o czym niezwłocznie powiadamia zarejestrowanych na to szkolenie Użytkowników.

  § 7. REALIZACJA USŁUG

  1. W celu realizacji szkoleń Usługodawca zapewnia uczestnikom sprzęt i materiały konieczne do organizacji szkolenia zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Serwisie WWW, potwierdzeniu Rejestracji jak i z informacjami wystosowanymi przez Usługodawcę do uczestników po dokonaniu Rejestracji. Pozostałym sprzętem oraz materiałami niewskazanymi w opisie danego szkolenia w Serwisie WWW jako zapewnianymi przez Usługodawcę powinien dysponować Użytkownik we własnym zakresie.
  2. Uczestnicy szkoleń mogą przynosić i używać podczas szkoleń własnych materiałów i narzędzi użytecznych w wykonywanych czynnościach zgodnie z wskazaniami organizatorów szkolenia.
  3. Akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie własnego wizerunku dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością gospodarczą Usługodawcy, w tym jego ofertą handlową. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie, oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp. Użytkownik wyraża zgodę i akceptuje fakt, że jego wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, po akceptacji produktu końcowego.
  4. Podczas szkoleń organizowanych przez Usługodawcę obowiązuje zakaz rejestracji obrazu jak i dźwięku, w tym wykonywania fotografii, w trakcie czynności związanych z przeprowadzaniem szkolenia, jak i na terenie obiektów do tego przeznaczonych z wyłączeniem osób do tego upoważnionych przez organizatorów szkolenia.

  § 8. PROMOCJE

  1. Centrum szkoleniowe The Wrap Center może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej szkoleń lub inne warunki świadczenia usług.
  2. Promocje nie łączą się ze sobą (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).
  3. Promocje nie obejmują umów zawartych przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).
  4. Do promocji stosuje się postanowienia niniejszego regulaminu w zakresie wykraczającym poza postanowienia regulaminu danej promocji.
  5. Jeżeli konkretna promocja nie posiada odrębnego regulaminu stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.

  § 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, który przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek brak udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz korzystanie z Serwisu WWW.
  3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych przez niego w toku rejestracji w Serwisie WWW.
  4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania umów z Użytkownikiem i wykonywania umów organizacji szkoleń, a jeżeli Użytkownik wyraża zgodę również w celach marketingowych.
  5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i poprawiania w każdym czasie, jak również czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
  6. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób powyżej wskazany, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
  7. W przypadku powzięcia przez Administratora danych osobowych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
   1. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji podanych przez Użytkownika danych osobowych, pod rygorem odstąpienia z winy użytkownika od zawartej umowy o świadczenie usług,
   2. odmowy zawarcia umowy świadczenia usług.

  § 10. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Serwis WWW jest administrowany i redagowany przez Usługodawcę.
  2. Serwis WWW służy rejestracji Użytkowników na szkolenia znajdujących się w ofercie Usługodawcy.